CBTT về việc thay đổi địa điểm PGD Ba Đồn – Chi nhánh Quảng Bình