CBTT về việc ông Nguyễn Đức Vinh tiếp tục làm TGĐ nhiệm kỳ 5 năm lần ba (2022-2027)