CBTT về việc giải tỏa ESOP 2019 đợt 3 và ESOP 2020 đợt 2