CBTT văn bản của UBCK về kết quả phát hành ESOP 2022 của VPBank