CBTT NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu