CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua các hợp đồng giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần OPES