CBTT đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm Soát - Bà Nguyễn Thị Mai Trinh