CBTT đính chính Báo cáo kết quả phát hành ESOP 2022