CBTT miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ với ông Phan Ngọc Hòa