Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ tham gia đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2022