Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP năm 2022