Công bố thông tin mua lại trái phiếu mã VPBD2020.13 và VPBD2020.14