Thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Tân Hưng - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh