Thông báo về việc thay đổi tên và địa điểm PGD Láng Thượng - Chi nhánh Thăng Long