Thông báo về việc thay đổi tên & địa điểm PGD Bách Khoa - chi nhánh Đông Đô