Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Quận 8 - CN Sài Gòn