Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Thủ Đức - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh