Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD quận 10 - CN Sài Gòn