Thông báo về việc thay đổi địa điểm PGD Nam Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội