Thông báo về việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Tiền Giang