Thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Đông Thọ - Chi nhánh Thanh Hóa