Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2021