Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc thay đổi niêm yết chứng khoán của VPBank