Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021