Giải trình biến động lợi nhuận sau thế năm 2020 với năm 2019