Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2021