Công bố thông tin mua lại Trái phiếu VPBank mã VPBD2020.02