CBTT về việc nhân sự thôi giữ chức danh người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty