CBTT về ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP 2020 từ nguồn cổ phiếu quỹ