CBTT về giải tỏa ESOP 2019 đợt 2 và ESOP 2020 đợt 1