CBTT văn bản của UBCK về kết quả phát hành ESOP 2021 của VPBank