CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan