CBTT Nghị quyết của HĐQT về phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu