CBTT về việc báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu