Thông báo vv Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025