Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông