Thông báo về việc thay đổi hình thức quản lý cổ đông của VPBank