Thông báo mua lại trái phiếu mã VPBANKBOND.2018.02