Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1