Giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019