Giải trình chênh lệch số liệu BCTC trước và sau kiểm toán năm 2019

not-mobile
Chat với VPBank