Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 6 tháng năm 2020 so với 6 tháng năm 2019