CBTT về ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động của VPBank năm 2019 từ nguồn cổ phiếu quỹ