CBTT toàn văn Điều lệ VPBank đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2020