Công bố thông tin NQ HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng tham gia họp ĐHĐCĐ 2020