Công bố thông tin NQ HĐQT về việc giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1 09/2019