CBTT nghị quyết HĐQT số 241/2020/NQ-HĐQT về ngày chốt danh sách cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông