Công bố thông tin Giải tỏa bổ sung ESOP 2018 đợt 1