CBTT công văn của UBCK về báo cáo kết quả phát hành ESOP 2020