Công bố thông tin bầu chức danh HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025