Biên bản tổng hợp lấy ý kiến cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025